↑ Връщане към Обществени поръчки

Разпечатай това Страница

Профил на купувача

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет:
Оборудване на кабинет по учебна практика по „Хибридни и електрически автомобили“ с TOYOTA ХИБРИДЕН ДВИГАТЕЛ 1NZ – FXE хибриден силов агрегат – бензинов и електрически / с електрическо задвижване, върху стенд с колела/  и симулационен модул „Симулатор на хибридни и електрически системи“.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ:

Заповед за назначаване на комисия

Документация за участие

Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал.7 от ЗОП

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Техническо предложение

Ценово предложение

_______________________________________________________________

ПГССТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за „ Доставка на оборудване на два специализирани кабинета: кабинет по електрически системи и кабинет по мехатронни системи”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9068203 / 12.09.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9068006 / 05.09.2017 г.

Прикачени файлове:

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ДОГОВОР ПРОЕКТ
ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ – Образец 1
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК – Образец 2
ДЕКЛАРАЦИЯ – Образец 3
ДЕКЛАРАЦИЯ – Образец 4
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Образец 5
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – Образец 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – Образец 7

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПГССТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково, обявява обществена поръчка за избор на изпълнител на строително монтажни работи в ПГССТ по 4 обособени позиции.
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3, от ЗОП ID 9058973/23.11.2016
Прикачени файлове:
Техническа спецификация
 Договор проект
Оферта позиция 1
Оферта позиция 2
Оферта позиция 3
Оферта позиция 4
Административни сведения – образец 3
Декларация – образец 3
Декларация – образец 4
Декларация – образец 5
Декларация – образец 6
Декларация – образец 7
Декларация – образец 8
Декларация – образец 9
Декларация – образец 10
Списък документи – образец 1
Техническо предложение – образец 11
Указание за поръчката
Ценово предложение – образец 12

ПРОТОКОЛ за разглеждане, оценка и класиране на офертите 

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=2637