Разпечатай това Страница

Документи

Правила за работа в условия на COVID-19

Утвърден бюджет – 2020 година

Касов отчет за извършените разходи на бюджетни средства към 31.12.2020г

Касов отчет за извършените разходи на бюджетни средства към 30.09.2020г

Касов отчет за извършените разходи на бюджетни средства към 30.06.2020г

Касов отчет за извършените разходи на бюджетни средства към 31.03.2020г

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии 

График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за II срок на 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – II срок на 2020/2021 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ за периода 2020-2024 година

Правилник за устройство и дейността на училището

Училищен план за превенция на отпадането на ученици от училище

План за действиe за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за адаптиране на учениците в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=1602

ОБРАЗЦИ – УЧЕНИЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Декларация за информирано съгласие /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в …

Разгледайте страницата »

ОБРАЗЦИ – УЧИТЕЛИ

Заявление за ползване на отпуск Справка – декларация за проведени лекторски часове

Разгледайте страницата »

Учебни планове 2020/2021 учебна година

8a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8в клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“ ––––-   Учебен план ––––– 9a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ …

Разгледайте страницата »