Разпечатай това Страница

Документи

Правила за работа в условия на COVID-19

-Отчет за изпълнение на бюджет за …

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии 

График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за I срок на 2020/2021 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – I срок на 2020/2021 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“ за периода 2020-2024 година

Правилник за устройство и дейността на училището

Училищен план за превенция на отпадането на ученици от училище

План за действиe за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за адаптиране на учениците в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=1602

ОБРАЗЦИ – УЧЕНИЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Декларация за информирано съгласие /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в …

Разгледайте страницата »

ОБРАЗЦИ – УЧИТЕЛИ

Заявление за ползване на отпуск Справка – декларация за проведени лекторски часове

Разгледайте страницата »

Учебни планове 2020/2021 учебна година

8a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ ––––-   Учебен план ––––– 8в клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник – растениевъд“ ––––-   Учебен план ––––– 9a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ …

Разгледайте страницата »