Разпечатай това Страница

Документи

Отчет за изпълнение на бюджет за първо полугодие на 2018 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Отчет за изпълнение на бюджет 2017 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии 

График за провеждане на консултациите за II срок на 2018/2019 учебна година

График за провеждане на консултациите за I срок на 2018/2019 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – I срок на 2018/2019 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“

Правилник за устройство и дейността на училището

Училищен план за превенция на отпадането на ученици от училище

План за действиe за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за адаптиране на учениците в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Постоянен линк към тази тема: https://pgssthaskovo.com/?page_id=1602

ОБРАЗЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в XI клас /завършили първи гимназиален етап/: …

Разгледайте страницата »

Учебни планове

8a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“ – Учебен план 8б клас – специалност  „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“, професия „Експлоатация на автомобилния транспорт“ 8в клас – специалност „Агроекология“, професия „Агроеколог“ – Учебен план 9a клас – специалност „Автомобилна мехатроника“, професия „Техник по транспортна техника“ – Учебен план 9б клас – специалност  „Организатор по експлоатация на автомобилния …

Разгледайте страницата »