Разпечатай това Страница

Документи

Отчет за изпълнение на бюджет за първо полугодие на 2018 година

МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА И УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция

ВЪТРЕШНИ ПРАВЛА за условията и реда за получаване на стипендии 

График за провеждане на консултациите на учителите по учебни предмети за II срок на 2019/2020 учебна година

График за провеждане на часа за консултиране на родителите и учениците – II срок на 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ПГТАТ „Никола Й.Вапцаров“

Правилник за устройство и дейността на училището

Училищен план за превенция на отпадането на ученици от училище

План за действиe за ограничаване на агресията и тормоза между учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

План за адаптиране на учениците в училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Постоянен линк към тази тема: http://pgssthaskovo.com/?page_id=1602

ОБРАЗЦИ

Преместване на ученици: Информация за предоставяната услуга Образец на заявление /от родител/ Декларация за информирано съгласие /от родител/ Образец на заявление /от ученик –  за ученици навършили 16 години/ Приемане на ученици в VIII клас: Информация за предоставяната услуга Заявленията се подават по електронен път или в обявените от РУО училища-гнезда Приемане на ученици в …

Разгледайте страницата »

Учебни планове 2019/2020 учебна година

8a клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Техник по транспортна техника“ 8б клас – специалност „Автотранспортна техника“, професия „Монтьор на транспортна техника“ 8в клас – I група – специалност „Електрически превозни средства“, професия „Монтьор на транспортна техника“ 8в клас – II група– специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, професия „Електромонтьор“ 8г клас – специалност „Трайни насаждения“, професия „Техник …

Разгледайте страницата »